Skip to main content

Spirituell eller religiøs?

Bente Marcussen pleier å presentere seg som spirituell, ikke religiøs. Hva legger hun i det? Og hvordan kan hun ha Jesus som en veileder selv om hun ikke er kristen? Her deler hun sine tanker om dette.

Tekst: Leserinnlegg av Bente Marcussen, redigert av Elisabeth H. Reynolds

Jeg kan finne gode ting i de fleste religioner, for eksempel i kjærlighetsbudskapet, som er forkynt av tidligere og nålevende mestere. Jesus, Muhammed og Buddha uttrykte dette på ulike måter. Jeg tror at disse tre var opplyste mestere og at deres budskap var annerledes enn det som ble nedtegnet i skriftene og det de fleste etterfølgere tror på. Jeg tror at det dypere innholdet, som jeg mener er spirituelt, handler om veien til foreningen med det guddommelige. I buddhismen oppnås dette med meditasjon, i Kristendommen med bønn.

Også i vår tid ser vi at spirituelt våkne mennesker bruker begge disse metodene. Hvis bønnen er åpen og ikke styrt fra ego-behov, minner den mye om meditasjon, for eksempel: «Jeg ber om at det guddommelige lyset/healing-kraften skal fylle meg». Eller: «Jeg ber om at healing, harmoni, glede og kjærlighet kan fylle meg/oss.» Det jeg kaller ego-basert bønn er å be Gud fikse noe eller gi meg ditt og datt.

Foreningen med det guddommelige

Når jeg snakker om foreningen med det guddommelige, hva legger jeg i det? Hva er det guddommelige?

Det er ikke en snill bestefar som oppfyller mine ønsker eller en streng dommer som straffer syndere. For meg er det den store intelligensen bak skaperverket, en kraft og en skaperkraft. Skaperverket fungerer på ufattelige måter, i makrokosmos så vel som i mikrokosmos. Det er visdom som ligger utenfor menneskelig fatteevne.

Bare se på samarbeidet i naturen, for eksempel hvordan trærne kommuniserer med hverandre gjennom rotnettverket. Se hvordan dyr og menneskers pusteprosess er en samskapning med planter og trær – som i fotosyntesen. Alt som lever er avhengig av hverandre. Når biologene tar meg med inn i menneskekroppen via film, bilder og undervisning ser jeg hvor ufattelig finstemt alt er.

Jeg tror at denne guddommelige intelligensen kan kontaktes på ulike måter. Vi må alle finne vår vei, og erfare Gud på vår egen måte.

Tilbake til Jesu budskap

Moderne teologer kan påvise mange feil oversettelser i Bibelen.

Jesus sa: «Guds rike er inni dere» (ikke «iblant dere», slik det ble oversatt). Og dette er en enorm forskjell. Slik det er feil oversatt, tyder det på en tro på at Gud er en størrelse der ute, mens Jesus faktisk sa at Gud er inni oss. Dette utelukker ikke at Gud er overalt, en allestedsnærværende kraft.

Med denne forståelsen ser vi at Jesus var i samsvar med våre nålevende opplyste mennesker som hevder at Gud er i oss. Det vil si at vi er guddommelige skapninger.

Jesus var nok langt forut for sin tid for datidens mennesker. Selv de fleste av disiplene, forstod ham ikke. Det er mulig hans aller nærmeste disipler forstod det, men de var kvinner. Og på den tiden telte ikke deres syn, de ble ikke hørt. Dermed ble religionen som fulgte etter Jesus noe annet enn Mesterens budskap.

En oppkonstruert tro

Hadde Jesus kommet tilbake nå i vår tid, hadde han ikke blitt kristen – en religion med et hovedbudskap om at vi er syndere som «Guds sønn» kom for å frelse. Med vår skaperkraft og frie vilje må vi selv ta ansvar for våre synder. Hadde Jesus kommet nå hadde han antagelig både ledd og grått!

At Jesus kom for å frelse oss fra vår synd er en oppkonstruert tro, som oppstod cirka 100 år etter at Jesus døde. Kristendommen ble skapt ut ifra Peter og evangelistene sin forståelse, ut ifra deres tolkning av det Jesus sa og gjorde. Her anbefaler jeg Helge Hognestads siste bok Jesus døde ikke for våre synder (2022).

Det finnes gamle skrifter som aldri kom med i Bibelen (esseernes skrifter, gnostiske skrifter, Thomasevangeliet, osv.) Her møter vi Jesus som en opplyst mester, en veiviser til Gud. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet», og det ligger i kortene at det er også vi. Han sa at det han gjorde (helbredelser, mirakler) kunne også vi gjøre. Jesus var ikke guddommelig på den måten kirken trodde, ved å bli født av en jomfru og stå opp fra graven på den tredje dagen.

Jesus delte brød og vin med disiplene, for å lære dem å dele – en vakker praktisering av kjærlighetsbudskapet.

Ut ifra dette skapte kirken nattverden, som i mine øyne er en barbarisk skikk hvor vi symbolsk skal spise Jesu legeme og drikke hans blod. Dette som en del av det å bli frelst fra våre synder. Det er egentlig utrolig å skape en verdensreligion ut ifra den tro at våre synder trenger frelse ved at en gudesønn dør for oss.

Dette trodde jeg selv en gang på, uten å se det ulogiske i denne merkverdige tankegangen. Som kateket underviste jeg til og med dette til konfirmanter. I dag tenker jeg at sannelig er vi ikke feilfrie, men dette bør vi selv ta ansvar for å endre. Å overkomme våre synder er en kilde til vekst, noe vi kan lære av. Ordet «synd» betyr å bomme på målet, og hvem gjør ikke det en gang iblant?

Himmel og helvete

Troen på at en gudesønn kom for å frelse oss fra synd kommer antagelig fra den gammeltestamentlige troen på en himmel og et helvete. Gud var en streng dommer, og syndere havnet i helvetet. I den mørke middelalderen gjorde kirken dette til en stor business, de solgte avlatsbrev for at folk kunne unngå skjærsilden. Hvem vet, kanskje de største synderne kunne sikre seg en plass i himmelen bare de betalte nok?

Jeg tror slike feiltolkninger finnes i de andre religionene også. Det ble mange tillegg, en masse dogmer, moralregler og andre saker som ikke kommer fra mesteren selv. Tenk på hvor enkelt budskapet til Jesus, Buddha og Muhammed var, og hvor mye som ble lagt til etter hvert. Det er derfor jeg ikke er religiøs, selv om jeg følger både Jesus og Buddha. Jeg ser dem som opplyste mestere som jeg kan lære av, men jeg kan ikke identifisere meg med de offisielle religionene.

Internett og avhengighet

I denne tiden med ny teknologi og internett har vi tilgang på utrolig mye informasjon. Jeg føler meg privilegert. Jeg kan lære fra lærere over hele verden, og jeg har tilgang på de beste både innen spiritualitet, helse, kvantefysikk, epigenetikk og så videre. Og dette kan jeg få, ofte gratis, enten jeg er i Drøbak eller sitter på en strand ved Rødehavet. Jeg liker å være student og liker å lære mer, så jeg har aldri kjedet meg som pensjonist.

Forfatteren av dette leserinnlegget, Bente Marcussen, har aldri kjedet seg som pensjonist, for hun liker å være student og lære mer. Hun er yogalærer og arrangerer yogareiser til Sinai-ørkenen ved Rødehavet.

Og jeg ser at alt kan brukes klokt eller misbrukes. Den største avhengigheten i dag er nettopp til internett. Hva ville skje med folk om vi la ned nettet? Mange er avhengige av sin smarttelefon, av Facebook og lignende uten engang å være klar over sin avhengighet. I Japan finnes det til og med kurs for unge der de lærer å kommunisere med mennesker, og ikke kun via nettet. Sosial isolasjon kan skape store helsemessige problemer. Vi er skapt som flokkdyr og skapt til interaksjon med hverandre, til fysisk og møtes, kommunisere og samarbeide.

Hva har dette med spiritualitet og religion å gjøre? Jeg tenker at spirituell modning og vekst er en del av vår evolusjon. Jeg tror på prøving og feiling og prøving igjen, at det å falle i grøfta, er noe av veien.

Allerede som liten jente søkte jeg noe, og uten å ane hva det var søkte jeg kirken og meldte meg inn i søndagsskolen. Jeg hadde ikke hørt noe om verken Gud eller Jesus hjemme. Det må ha vært noe som våknet i min egen sjel. Og siden jeg fikk en kirkelig opplæring var jeg mange år i en åndelig bakevje. Ved å studere kristendom på universitetet i Oslo møtte jeg på åndelige utfordringer som vekket meg. Arven fra Jakob Jervel, Rose Marie Køhn og Helge Hognestad gav nye impulser. Jeg var innom New Age saker også, og så at der var det mye bra og mye rosenrødt sprøyt.

Jeg tror veien min har lært meg å skille klinten fra hveten, både innen det spirituelle, det religiøse og ellers. Jeg har lært å se flere sider av en sak, se dypere, bakenfor, bortenfor, og se at ingenting er svart-hvitt.

Mange religiøse mennesker er vakre sjeler og jeg kan se mye bra i en religion, selv om jeg er uenig i mye. Når noe ikke stemmer, søker jeg videre og supplerer stadig min egen tro og oppfatning.

Jeg ser både pluss- og minussidene ved det nye, som for eksempel internett. Dermed prøver jeg å være bevisst på min egen bruk av det, for jeg vet at ikke noe er mer avhengighetsskapende enn det. Dermed leser jeg en god bok fremfor å skrolle på Facebook.

Glede over kunnskap og brobygging

Jeg gleder meg over brobyggingen mellom topp moderne vitenskap (kvantefysikk, epigenetikk, nevrovitenskap o.l.) og urgamle spirituelle tradisjoner. Her har Gregg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Theresa Bullard og flere vært inspirerende lærere.

Rudolf Steiner grunnla antroposofien, en esoterisk filosofi med røtter i teosofi, tysk idealisme og goetheanisme.

Mange urbefolkninger har en naturlig kontakt med det spirituelle, og det hadde de for tusenvis av år siden. Nærkontakten med Moder Jord knytter dem også opp mot den spirituelle skaperkraften. De har utviklet det som Rudolf Steiner kalte åndelige sanseorganer. Dette har jo hele veien ligget i oss som et potensial. Jeg er nokså sikker på at livet tett på naturen, alle elementene, hjelper oss i denne utviklingen.

Jeg tror at Steiner hadde rett da han sa at i den naturvitenskaplige perioden og den materielle vekstepoken blir egokreftene utviklet på godt og vondt. Det er bra å bli et JEG, og ikke bare en del av et «stamme-vi». Men når egoet overtar, så skyves sjelen i bakgrunnen, og det blir lett til grådighet. «Mye vil ha mer».

Slik er det i dag eier 1 prosent av befolkningen eier over 90 prosent av verdens ressurser. Men ifølge Steiner går evolusjonen over i en ny fase hvor vi utvikler en ny «vi-følelse», hvor vi tar i bruk flere av våre åndelige sanseorganer. Dette ser vi begynnelsen på nå. Kanskje det er en mening med at økonomiske nedgangstider tvinger oss til mer samarbeid. Mange danner bofelleskap. Og kanskje kan det som skjer ut ifra økonomisk nød vise seg å åpne for nye og bedre måter å leve på?

Jeg leste en reportasje fra tyske journalister som reiste rundt i russiske øko-landsbyer. De skrev at her bodde mennesker som hadde minimalt med huslån, arbeidet mindre, hadde mer fritid og så ut til å trives svært godt med mye samarbeid, samskaping og sunn, selvdyrket mat.

Fra tredje til femte dimensjon

Steiner snakket om å utvikle åndelige sanseorganer. Moderne åndelige lærere snakker om å utvikle oss fra tredje til femte dimensjons bevissthetsplan.

Nå er vi på 3D, men på vei videre. På 5D-plan forlates ego-misbruk, grådighet og primitiv adferd som skadelig konkurranse, erobringer, krig og urettferdig fordeling av verdens goder. Her vil rettferdighet, nestekjærlighet, samarbeid og samskaping råde grunnen. Det er dit vi er på vei!

Vi lever i spennende tider! Brobyggere mellom de gamle åndelige tradisjoner og topp-moderne vitenskap viser vei. Det å utvikle seg til høyere bevissthetsplan betyr at vi går mot den delen av evolusjonen som er spirituell og sjelelig. Jeg tror at tiden er moden for åndsvitenskapen, at sjelen nå blir en realitet igjen og at stadig flere opplever at vi er mer enn kjøtt og blod.

Økt forståelse med kvantefysikk

Moderne kvantefysikk har vist at Newtons teorier ikke lenger stemmer. For å forstå dette bedre, vil jeg anbefale videoer med kvantefysikeren dr. Theresa Bullard. Hun har videoer på YouTube og Gaia, blant annet «Consciosness in the Quantum paradigm!» (Gaia). En podcast av Bullard med samme tittel er også tilgjengelig gratis. Ellers har hun flere videoer på YouTube, blant annet denne om å heve vår vibrasjon:

1. Tid og energi. Energi = vibrasjon. Vibrasjonshastighet = frekvens

Tid er ikke fortiden eller fremtiden, men kun nået er sanntid. Bare i nået blir ubegrenset energi tilgjengelig.

2. I kvantefysikkens virkelighet er alle ting forbundet.

Her kommer dualiteten av bølger og partikler tilbake til enhet (oneness). Nye ting kan dukke opp fra kvantefeltet. Dette er det motsatte av newtonsk reduksjonisme. Kvante-tankegangen er at vi skaper universet sammen gjennom bevissthet, observasjoner og valg.

3. Hva er bevissthet?

Bevissthet er universets grunnleggende essens. Alt er skapt fra ånd, sjel, sinn og materie.

4. Kvantesystemer som møtes er sammenfiltret for alltid. 

Informasjon overføres kontinuerlig mellom disse. Som over, så under! Vi er også viklet inn i alt, vi er tilkoblet. Informasjon er hinsides energi og materie, den danner og forbinder alt (rom er ingen begrensning). Der er ingen separasjon, bare en helhet. Et mye brukt engelsk ord om dette er «entanglement» (betyr sammenfiltring).

Dr. Theresa Bullard knytter kvantevisdommen til gamle åndelige tradisjoner, for eksempel den hermetiske tradisjonen:

«Alle ting er fra EN, ved meditasjon av EN. Fra den ENE kommer alle ting ved tilpasning. Hvis du vil se Gud, tenk på solen, månen, stjernenes rekkefølge! Gud er det universelle, levende sinnet eller et enhetlig felt av ren bevissthet. I dette sinnet henger alt sammen.»
Hermes Trismegistus (gresk betegnelse på måneguden Hermes og egypternes gud Thot)

«Multiplisitet er bare tilsynelatende. I sannhet er det bare ett sinn.»
− Fysikeren ERWIN SCHRÖDINGER

Det er mye bra i vår 300 år gamle naturvitenskap, men nyere funn viser til mange feil innenfor darwinismen og klassisk fysikk.

Biologer har nå en metode til å ta ut DNA fra urgamle skjeletter. De fant ut at den menneskelige hjernen var fullt utviklet for 200 000 år siden, noe som motbeviser Darwins teori om at vi stammer fra apene. Disse høytutviklede menneskehjernene var utviklet før apene. Men mysteriet om menneskets opprinnelse er ennå ikke løst!

Fra latterliggjøring til selvinnlysende sannhet

Når noe helt nytt oppdages som motsier en lang vitenskapelig tankegang, vil det først oppfattes som konspirasjonsteorier. Historien har vist dette.

All sannhet går gjennom tre stadier:

 1. Det latterliggjøres.
 2. Voldsom motstand.
 3. Det aksepteres som selvinnlysende.

Tenk på Galileo Galilei som oppdaget at jorda er rund. Han fikk visst valget mellom å tilbakekalle påstanden eller dø (les om dette her).

I vår tid ser vi hvordan mange som går motstrøms blir stemplet konspirasjonsteoretiker. Et eksempel er å spre budskap fra uavhengig medisinsk forskning i forhold til virus, som motbeviser den offisielle covid-historien om smitte og medisin – om hva som skader og hva som helbreder.

Historien har en tendens til å gjenta seg. Vera Sharav er en modig sjel og internasjonal foredragsholder som påpeker dette. Hun er Holocaust-overlever og var fange i Auschwitz som barn. Hun forteller om det som skjedde i 30-årene i forkant av Hitler og om metodene som ble brukt for å hjernevaske og styre folket. Hun hevder at akkurat de samme metoder ble brukt i 2020: Å proklamere en stor fare, spre frykt og komme med løsninger, som ikke er annet enn kontroll. Fryktens vesen er å ikke kunne tenke klart og selvstendig, for da er man i beredskap og klar til kamp eller flukt.

Moderne krigføring foregår ikke bare med bomber, men i det skjulte med biovåpen. Men uansett våpen – det som gjentas er å skremme, så kontrollere og få oss til å godta unntakslover som stadig mer kveler demokratiet. Dette ser vi overalt. Se i Norge hvor lite folkets vilje høres. Særlig tydelig blir det med de økte strømprisene, noe som viser at våre politikere lar seg styre utenfra, blant annet fra EU.

Hva er frihet?

For meg er frihet tankenes frihet, trosfrihet, bevegelsesfrihet og handlingsfrihet. Men når er jeg fri? Jeg mener at det er når jeg frigjør meg fra etablerte trossystemer, fra reklamens makt, fra å følge flertallet (gruppepress), fra å følge diktatoriske regler, fra å tro på mediene. Frihet er å undersøke sakene selv, enten det er historien slik det står i historiebøkene eller i massemedienes skildringer av det som skjer.

Menneskets bevissthetsutvikling er ennå på et primitivt plan, på den måten at maktmennesker styrer oss. Vi blir styrt av politikere og regjeringen, og disse blir igjen styrt av pengemakta. For de styrtrike sitter øverst i hierarkiet og drar i trådene. Med sine penger og korrupsjon kan de kontrollere regjeringer og kongehus. (våpenindustrien, media, ytringsfrihet, ernæringspolitikk, helsevesen, skolevesen, osv.)

En del av makteliten er religiøse samfunn. De har makt til å styre både våre tanker, tro, det økonomiske og materielle. Jeg hørte på et foredrag av en som kaller seg sannhetssøker. Han sa at de ulike paver gjennom historien har tilrøvet seg hele jorden. Som Guds representanter på jorda formet de lover som gav dem eiendomsrett til jord i alle land. Et eksempel er da indianere i USA skulle kjempe for retten til sine egne erobrede landområder – da dro de til paven i Roma og ikke til USAs president!

Vi må heve bevisstheten

Her er mange temaer belyst. Det blir slik når jeg reflekterer, for det ene henger sammen med det andre. Ja, alt henger jo sammen (jmf. kvantefysikk). Jeg ser likheter i de historiske hendelsene. Og jeg mener at vår histories lidelser henger sammen med vårt menneskesyn, vårt verdisyn og vårt spirituelle ståsted: vår bevissthet. Uten en hevet bevissthet, vil ikke de store forandringene skje. Da blir det bare litt pynting her og der (små forandringer). Det trengs kolossale endringer for å skape et verdenssamfunn der folk trives, med frihet, god helse og gode livsvilkår. Og vi kommer ikke utenom en rettferdig fordeling av godene.

«Uten en hevet bevissthet, vil ikke de store forandringeNe skje.»
– Bente Marcussen

En slags konklusjon vil være at historien gjentar seg. Pengemakta råder, og menneskers frihet eksisterer i politiske festtaler. Frihet kan oppstå innenfra i hver og en av oss når vi er bevisste. Vi kan velge å frigjøre vår tanke og vår levemåte. Da må vi først se vår storhet, at vi er kraftfulle skapere (Gud i oss) på tross av at vi ikke er feilfrie. Vi tar ansvar for egen synd og våre åndelige læremestere kom ikke for å frelse oss, men for å opplyse oss. Dette er en visdom som gir frihet og styrke, noe vi trenger for å være skapere av en bedre verden.

«Våre åndelige læremestere kom ikke for å frelse oss, men for å opplyse oss.»
– Bente Marcussen

Vi er som larver i puppestadiet

Mye ser mørkt ut i verden i dag. Jeg er allikevel optimist. Jeg synes Bruce Liptons symbolikk sier sitt: «Vi er som larven i puppestadiet. Der inne er det mørkt, og celler brytes ned og dør. Så er det noen få stamceller som klarer å vende det hele i en metamorfose, og transformasjonen skjer. Sommerfuglen!

Lipton har også forklart hvordan livet oppstod – at de enkleste bakterier gjorde et kvantesprang da de fant sammen i kolonier. Det var samarbeidet som førte evolusjonen videre til mer avanserte livsformer. Det er samarbeid og samskaping som må til i verden i dag, for å føre oss videre.

Vi lever i mørketiden, og det er mørkest og kaldest før daggry. Snart blir det lysere!

Hvis vi velger å se og samskape.

Les også: 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode