Skip to main content

Kontakt med det fullkomne i deg selv

I IndreRo-behandling jobber du med å balansere de to hjernehalvdelene, få kontakt med det indre barnet og sjelen i deg selv og få sinnet og hjernen til å kommunisere godt. Målet er å komme inn til kjernen, det fullkomne i deg selv, slik at du kan leve i takt med den du virkelig er. I stedet for å la dine tanker og følelser kontrollere deg tar du styringen selv.

Tekst og foto: Elisabeth Hægeland

Etter snart 30 års arbeid med mennesker som har tunge følelsesmessige belastninger, har Keyhan Ighanian utviklet IndreRo-behandling. Metoden er bygget på både studier av østlig og vestlig filosofi og psykologi, samt kunnskapen han har tilegnet seg her i Norge gjennom arbeidserfaring, studier og kurs.

Keyhan kommer opprinnelig fra Iran, men på grunn av svært ustabile forhold der og religiøs forfølgelse flyktet han til Pakistan i 1984 og kom til Norge i 1985. I flere år jobbet han ved Flyktningkontoret i Bærum kommune, hvor han i en periode hadde ansvar for å integrere 300–400 flyktninger. Selv om han hadde en god og meningsfull jobb, bestemte han seg for å starte for seg selv med IndreRo-behandlingen. Nå har han drevet terapeutpraksis i Sandvika i 11 år.

Begynte med egen prosess

Frøet til IndreRo-behandlingen ble sådd i en tøff periode av Keyhans eget liv. Det begynte da han var ferdig med militærtjenesten i 1977, og revolusjonen i Iran startet. Som bahá’i i et svært muslimsk land møtte han stadige utfordringer.

I 1980 dro han på ferie til sin fetter i Norge og bestemte seg for å komme hit for å studere. Men like etter ferien begynte krigen mellom Iran og Irak, og alle veier ble stengt. Bahá’ier fikk ikke utreisetillatelse og mistet mye frihet. Fire år senere flyktet han.

– For meg var det noen viktige år, selv om det var tøft. Da måtte jeg være helt bevisst på hvem jeg er. Det var da jeg begynte å virkelig gå inn i studier av skriftene. Der startet min undersøkelse mot hvem jeg er, og jeg ble veldig opptatt av både psykologi og filosofi, sier Keyhan.

Han måtte jobbe intenst med seg selv og sine overbevisninger på grunn av all motgangen han møtte i samfunnet. Tidlig på 80-tallet satt han i det lokale åndelige rådet for bahá’ier i en by ved Det kaspiske hav. Alle medlemmer av de åndelige rådene ble forfulgt, og alle bahá’i-aktiviteter ble ulovlig.

Denne forfølgelsen av bahá’ier i Iran har fortsatt frem til i dag, og det har blitt verre. Bahá’ier i Iran har ikke rett til å ta høyere utdannelse, og flere bahá’ier der sitter fengslet og blir utsatt for tortur. Mange av dem har ingen dom.

Åndelig – å gå i seg selv

Selv om Keyhan er bahá’i og IndreRo-behandlingen er delvis inspirert av troen, pleier han ikke å snakke om dette med klientene – med mindre de spør. Han synes det er viktig å skille mellom sin egen tro og behandlingen.

En del av Keyhans klienter tror verken på Gud eller noe åndelig. For å ikke skremme dem bruker han ord som «indre verden» eller «indre natur» i stedet for «åndelig».

– Å være åndelig betyr at du går i deg selv. Det er ikke noe annet. Synes du det er godt å nyte roen i naturen, er det som meditasjon. Verken meditasjon eller sjel er noe hokuspokus. Barnet i deg er sjelen. Når du snakker med deg selv, snakker tankene og sinnet med sjelen, sier Keyhan. For ham er åndelighet noe helt naturlig og rent som finnes i alle mennesker.

Balanserer hjernehalvdelene

Det første man gjør i IndreRo-behandling er å balansere venstre og høyre hjernehalvdel. Da sitter du godt tilbakelent i en stol, mens du bare observerer hva som skjer visuelt i sinnet ditt og svarer på noen helt enkle spørsmål. Keyhan «tapper» lett på deg med en blyant, for å holde oppmerksomheten din i nuet samtidig som du fokuserer innover.

Formålet med dette er å forbedre flyten mellom forestillingsevne, tenkeevne, fatteevne og hukommelse. Hjernen går på en måte i møte med sjelen, selvet eller det egentlige jeg.

– Hjernen er det mest avanserte og utviklede instrumentet sjelen har for å kommunisere med omverdenen. Når hele hjernen er i balanse, resulterer det i harmoni mellom inntrykk og uttrykk – det vil si at jeg mottar det jeg formidler, forklarer Keyhan.

Ubalanser i sinnet mener han kommer av at en av våre hjernefunksjoner kortslutter – det kan være forestillingsevnen, tenkeevnen, fatteevnen eller hukommelsen. Da blir man sittende fast i fortiden eller fremtiden, og man mestrer ikke å være til stede her og nå.

Ivaretar det indre barnet

Etter balansering av hjernen går behandlingen ut på å finne ditt sanne jeg, sjelen eller kjernen i deg selv gjennom å søke kontakt med det indre barnet.

– Alle mennesker er fullkomne, akkurat som et frø. Sjelen er som et frø, sier Keyhan. Sinnet og kroppen er som en gartner. Gartneren kan ikke lage frukter, planter og trær, men han kan sørge for å legge vekstforholdene til rette ved å gi nok sol, vann og oppmerksomhet. Dermed får de iboende kreftene i frøet komme ut.

– Alt jeg gjør, har ett formål – det er å få tak i det egentlige jeget og bringe skattene frem. Bahá’u’lláh (bahá’i-troens grunnlegger) sier at mennesket er som en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi. Man må gå inn i gruven og bringe skattene frem, sier Keyhan. Når klienten er klar for det, liker han å lese dette sitatet fra boken De skjulte ord av Bahá’u’lláh:

Jeg skapte deg rik, hvorfor bringer du deg selv i fattigdom? Edel skapte Jeg deg; av hvilken grunn fornedrer du deg? Av kunnskapens kjerne gav Jeg deg liv, hvorfor søker du opplysning fra noen annen enn Meg? Av kjærlighetens leire gav Jeg deg form, hvordan kan du være opptatt av en annen? Vend blikket mot ditt eget selv, og du vil finne Meg i ditt indre, mektig, sterk og selvbestående.

– Sinnet reagerer når man leser dette sitatet, fordi det handler om hjertet – den høyeste form for kjærlighet. Jeg kan aldri lese dette sitatet før personen kan si: «Jeg er glad i meg selv». Hvis ikke lever man i hodet, og mennesker generelt lever i hodet, hvor egoet ligger. Egoet er tankene våre, og de er ikke våre. De har andre plassert i deg som programmer. I denne metoden deprogrammerer vi det du har fått fra andre, og henter frem det som kommer fra hjertet, forklarer Keyhan.

Forholdet til mor og far

Etter arbeidet med å balansere hjernehalvdelene og få kontakt med det indre barnet er neste skritt i behandlingen å jobbe med konfrontasjoner, oppgjør, opprør, forsoning og tilgivelse. Forholdet til mor og far, søsken, slektninger og venner står i fokus.

– Mor og far er de to viktigste søylene i meg. De representerer det feminine og det maskuline, sier Keyhan.

Til slutt behandles eventuelle fobier, avhengighet eller uvaner du vil bli kvitt. Uansett hva du ønsker å jobbe med, handler det om å behandle hele mennesket. Man jobber ikke bare med isolerte følelser.

– Alt vi gjør, har ett formål – det er å få tak i meg selv og bli trygg på meg selv. Etterpå blir jeg selvstendig, og da henter jeg hele tiden energien jeg trenger. Energien aksellererer, sier Keyhan.

Bli din egen programleder

Tankene vi har, kan sammenlignes med programmer i en PC. De kan vi både omprogrammere, slette, oppgradere og bytte ut. Programmene er tankemønstre og reaksjonsmønstre vi har med oss fra oppveksten, foreldrene, skolen, samfunnet vi lever i, og menneskene vi har vært sammen med. I IndreRo-behandlingen jobber man med å endre eller bytte ut de programmene som ikke tjener sjelen.

– Det er greit å bli programmert, men programmet bør være en slags referanse som når frem til det som egentlig er meg. Når programmet har vekket meg, er det ikke lenger styrende – jeg faller på plass. Jeg må hele tiden få referanser for å bli vekket, sier Keyhan.

Målet med behandlingen er at du blir din egen programleder, der du selv tar styringen over tankene og hvordan du bruker tankene for å tjene sjelen, det fullkomne i deg.

Et eksempel på et program som ikke tjener deg, er å havne i en situasjon der du blir engstelig, selv om du vet at du ikke har grunn til å være det. Kanskje du har lyst til å uttrykke noe, men du blir nervøs og stresset fordi du blir redd for hva andre skal tenke om deg. Dette skjer fordi du blir styrt av programmene eller dine tillærte, ubevisste tankemønstre – det er ikke du som styrer programmene.

– Da står jeg ikke i meg selv og er ikke selvstendig, men jeg står i andre og er avhengig. Når jeg står i andre og er avhengig, ser jeg hele tiden hva andre tenker og tror om meg. Det betyr at jeg begynner å tenke for andre. Det blir veldig komplisert. Jeg kan bare tenke for ett vesen – det er meg. Når jeg tenker for andre, må jeg gjette, da jeg blir utrygg, sier terapeuten.

Å gjøre det du kan

Et prinsipp Keyhan fremmer, er å bare gjøre det du faktisk kan, ikke det som er umulig. Du kan for eksempel ikke tenke for andre, vite hva andre tenker, eller vite hva som skjer i fremtiden.

– Jeg skal gjøre det jeg kan. Jeg skal ikke gjøre det jeg ikke kan. Hvis jeg gjør det jeg ikke kan, kan jeg ikke lenger gjøre det jeg kan, sier Keyhan. Den eneste du kan ha kontroll over, er deg selv, dine egne tanker og følelser.

– Hvis du prøver å ha kontroll over det som skjer der ute, tar det så mye energi at det du kan, blir forstyrret. Umulig arbeid tar all energi fra deg, sier han. Med IndreRo-metoden får du hjelp til å innse at det er ett vesen alene du har ansvar for, og det er deg selv.

Mange prøver å hele tiden ta ansvar for andre og hjelpe andre, uten at den de hjelper, har spurt om det. Men ansvar og myndighet henger sammen. Tenk deg at du får en sjefsstilling der du har mye ansvar og oppgaver, uten at du får myndighet til å utføre dem. Da får du ikke gjort så mye, og du kan bli ganske fortvilet, føle deg maktesløs og mislykket hele tiden.

– Den eneste du har myndighet over, er deg selv. Det betyr ikke at du ikke kan hjelpe noen. Hvis en person spør deg om hjelp, kan du hjelpe. Det betyr at personen gir deg myndighet, sier Keyhan. Problemet oppstår når vi går inn i hjelperrollen uten å ha fått myndighet til å hjelpe eller ta ansvar.

Fri fra indre fangenskap

Målet med behandlingen er å oppnå en tilstand av indre ro. På en vennlig måte kan du da iaktta deg selv uten å tolke. Det kan frigjøre deg fra ditt selvlagde indre fangenskap.

– Det største fengselet er tankene våre, men vår største venn er også tankene våre. Spørsmålet er hvordan jeg bruker tankene mine, eller hvordan tankene bruker meg. Tankene skal være en tjener for meg, ikke en sjef for meg. For tankene mine er ikke kvalifisert til å styre meg. Jeg (sjelen) er piloten som kan sitte i førersetet og styre hele flyet. Det som skjer, er at tankene lurer meg og sier at de kan styre. Men når tankene sitter i førersetet, er hele flyet i en usikker situasjon, forklarer Keyhan.

Med IndreRo-metoden behandler han alt fra barn på 6–7 år til eldre mennesker på 80–90 år. Det eneste hinderet for å kunne gå i IndreRo-terapi er hvis man ikke er i stand til å kommunisere, som for eksempel personer i aktiv psykose eller demente. Keyhan har hjulpet folk med angst, depresjon, dårlig selvbilde, bipolar lidelse, posttraumatisk stresslidelse, ADHD og psykosomatiske plager.

Metoden passer også for de som bare ønsker å komme i kontakt med seg selv, ta tak i følelsesmessige utfordringer og leve ut mer av seg selv. Mange par har også funnet veien til et harmonisk parforhold gjennom IndreRo-metoden, siden den kan hjelpe dem med å legge fortidens vonde minner og følelser bak seg.

Kurs i IndreRo-behandling:

Keyhan Ighanian holder både dagsseminar og kurs i IndreRo-behandlingen. Kurset passer for de som ønsker å gå i dybden og lære metoden for sin egen del og praktisere på venner og familie, og for de som ønsker å bli terapeuter selv. Kurset går over tolv dager totalt fordelt på tre samlinger, med to måneder mellom hver samling. For mer informasjon, se: www.indrero.com

Fakta om bahá’i-troen:

Bahá’i er en verdensreligion som ble grunnlagt av Bahá’u’lláh i Iran i 1863. Troen bygger på åpenbarte skrifter fra Bahá’u’lláh og hans forløper Báb.

Bærende i troen er en enhetstanke som omfatter tre områder: at det finnes bare én Gud, at alle religioner har et felles grunnlag, og at menneskeheten er en enhet. Bahá’iene vektlegger likeverd mellom mann og kvinne, bekjempelse av fordommer og individuell frihet. Alle mennesker oppfordres til å granske sannheten selv, og religion må være i samsvar med vitenskap og fornuft. Fredsbevarende arbeid står sentralt, og verdensfred er et mål.

I Norge er bahá’í-troen et registrert trossamfunn med 1149 medlemmer (mars 2012). Det er en del av det internasjonale bahá’í-samfunnet, som har over 6 millioner medlemmer over hele verden. De har ikke presteskap, men demokratisk valgte åndelige råd – flere lokale og nasjonale råd og et internasjonalt råd med ni medlemmer. Religionens verdenssenter er på Karmelfjellet i Haifa, Israel.

Les mer her: www.bahai.no

«Betrakt mennesket som en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi. Utdannelse alene kan bringe den til å åpenbare sine skatter og la mennesket få nytte av det.»

– Bahá’u’lláh, grunnleggeren av bahá’i-troen


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode