Skip to main content

Å skape healingkraft i samfunnet

Mange har fått øynene opp for at healing virker helsefremmende og at healing har et potensial for å forebygge sykdom. Ved å stå samlet er det også mulig å skape en viss endring i forståelse for healing. Hva skal til for at vi kan stå samlet i dette lyset?

I menneskets tilknytning til samfunnet og vår åpning opp for den fysiske verden, opplever mange å bli møtt med en kamp om oppmerksomhet og ulike virkelighetsforståelser. Derfor er det mer enn noen gang behov for en holdning om at man kan finne styrke i hverandre.
«Vi er alle engler i hverandres liv», sa artisten Mira Craig så vakkert i en samtale jeg hadde med henne i forbindelse med at hun skal være med på forbundets feiring av 25-årsjubileumet 19. oktober 2019. En slik måte å se relasjoner på åpner opp for de magiske sammentreffene og miraklene som kan skje direkte eller som en konsekvens av møter med andre.
Healing i samfunnet utfordrer oss kanskje aller mest i den fysiske dimensjonen med det synlige, håndfaste og strukturelle i samfunnet. Man kan først ikke «se» at det skjer healing i samfunnet, men man kan føle det når det skjer gjennom kontakten i sitt hjerte.

Sorg og sinne i det fysiske
Min opplevelse er at mange føler sorg og sinne ved å oppholde seg for mye i den fysiske dimensjonen i samfunnet i dag. Politikere krangler om ulike virkelighetsforståelser, og forslagene og vedtakene de fatter begrenser og oppleves krenkende av mange. Dessverre er det for mange som har gitt opp kampen i den fysiske dimensjonen og faller ut av samfunnet.
Healere kan bidra med et helhetlig menneskesyn, for mennesket er noe mer enn den synlige kroppen og miljøet man lever innenfor. Mennesket har evner til å inspirere og til å heale seg selv. Gjennom kontakt med den eksistensielle eller åndelige dimensjonen av oss selv, får vi en evne til selvbevissthet og selvrefleksjon. Det er mulig å ta et skritt til siden og betrakte seg selv. Gjennom den psykiske følelsesdimensjonen av oss selv kan inspirerte tanker bidra til å løfte samhandling med andre personer. Det kan igjen påvirke den fysiologiske kroppen ved at pusten og nervesystemet roes ned.
I en rolig tilstand er behovet for forsvar ikke tilstede, men erstattes av tillit til menneskene rundt seg. Dette vises i det man skaper i det fysiske samfunnets strukturer og systemer. Det er behov for et skifte av bevissthet for at den healende kraften skal kunne føles og bli til synlige, meningsfulle, skapende manifestasjoner i samfunnet.

Å møtes og enes i kampen
På tross av vår kunnskap om sammenhengene har heller ikke den alternative bransjen gått fri fra å kjenne på «kampen» som pågår i den fysiske dimensjonen. SABORG (sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner), som var bransjens felles arena mot myndighetene, holdt på å falle fra hverandre og legges ned i fjor på grunn av mangel på samarbeid.
Oppmerksomheten til Det Norske Healerforbundet har helt siden 2012 vært bevisst rettet mot å få til et samarbeid i vår egen bransje om healing, og vi har invitert til flere møter. Kanskje er tiden mer moden nå for å enes om det som er så utrolig viktig: Å få til en manifestering av den healende kraften i samfunnet. Står vi alene nå, er risikoen større enn noen gang for å kunne falle.
Myndighetene har varslet at det er nye regelendringer på gang som vil begrense vår praksis ytterligere. Noen politikere har fått for seg at de skal forby healing og alternativ behandling til barn. Her er det igjen ulike virkelighetsforståelser ute og går, og dessverre er ikke healerne inkludert i arbeidet med de begrensninger myndighetene vurderer. Her vil jeg trekke frem et fenomen som har vist seg å ligge bak når det skjer forhastede beslutninger, som jeg er redd kan skje nå. Dette fenomenet kan uttrykkes som: «What you see is all there is». Fenomenet kan brukes som forklaring på at det er en brokete liste av skjevheter i vurderinger og valg som ligger bak en beslutning, som er tatt ut fra at man har begrenset kunnskap som grunnlag for beslutningen. I stedet for å åpne nye dører til mer kunnskap, blir slike dører lukket fordi det er lettvint. Jeg er bekymret for myndighetenes ytterligere begrensninger om healing og alternativ behandling. Det hadde vært et ønske om å heve blikket og inkludere oss fremfor å fatte enkle, forhastede beslutninger som begrenser befolkningen enda mer.
I prosessen med å tilknytte seg den fysiske verden skjer det mye bevegelse i ulike retninger, og det eksisterer mye tullprat, for å bruke det ordet innenfor både skolemedisin og i det alternative miljøet. I skolemedisin gir begrenset kunnskap feilbruk av medikamenter og er den aller største årsaken til dødsfall. I den alternative behandlingen kan begrenset kunnskap om etikk og kommunikasjon føre til misforståelser og urealistiske forventninger av behandlingen. Her er det synlig at vi er forskjellige, men det er likevel mulig å skape et likeverdig samarbeid der både det alternative og skolemedisinen kan komplementere hverandre.

Politikerne har stor kraft
Politikere har veldig stor kraft. DNH håper at deres kraft blir brukt til å åpne opp for og inkludere ny kunnskap om mennesket som et flerdimensjonalt vesen. Det må vises i dannelsen av samfunnets systemer og strukturer at mennesket ikke bare er en kropp.
Før eller siden er det helt nødvendig å definere en felles forståelse av oss selv, hvem vi er og valg av retning for utviklingen. Det kan ikke fortsette som nå at flere og flere opplever at de blir satt utenfor samfunnet. Grensene for hva som er normalt må utvides, ikke innsnevres, og det er viktig å ha flere fora for å støtte hverandre i forståelsen av hvordan og hva som skal til for å fremme både arbeid og helse.
DNH ønsker selvfølgelig og håper på at myndighetene også kan legge til rette for at det alternative og det skolemedisinske miljøet kan samarbeide. I seg selv kan etableringen av slike arenaer virke healende på et samfunnsnivå. Det er galskap det man holder på med nå, etter mitt private syn, at myndighetene holder det alternative utenfor og ikke inviterer den alternative bransjen med healere med i et samarbeid om videre utvikling. Risikoen er stor for å ramle hardt uten inkludering.
I forbindelse med Helsepolitisk barometer 2019 som ble fremlagt 2. april 2019, kommer det tydelig frem at det ikke eksisterer en felles plattform for helse innen skolemedisin. En felles plattform for healere er ikke definerbart, og myndighetene kan ikke gjøre noe med det. Det man kan gjøre noe med, er å samles om en utvidet forståelse av mennesket slik at mennesket ikke mister fotfeste på grunn av motstand og mye interesser som er sluppet løs. Det er for eksempel altfor mange som står utenfor arbeid og et skikkelig helsetilbud.
Man kan være redd for alt som virker nytt, og det er en enkel løsning å snu ryggen til og stenge samarbeid ute. På en annen side vil det heller ikke bli greit når den dagen kommer at myndighetene nødvendigvis må bli vekket opp med utviklingen som skjer med at flere og flere faller utenfor «det normale samfunnet». Rastløsheten, utilfredsheten og den indre uroen som brer om seg i samfunnet er symptomene på at noe er galt. Det er behov for å justere kursen. Det er allerede for mange trykkokere som går rundt på grunn av urimelige krav.

Kan ikke frarøve oss integritet
Kroppen helbreder seg selv, for menneskets bevissthet er sterk. Myndighetene kan ikke innføre lover og regler som tar fra mennesket integriteten ved å kunne helbrede seg selv. Derimot kan myndighetene bidra til trygghet, kunnskap som forklarer og opplyser, for uten kunnskap kan et menneske gruble seg sykt.
Men det vil bli umulig for myndighetene å holde på trykket fra menneskene som har behov for hjelp til å følge en trygg kurs. Mange har behov for kunnskap som kan fungere som en veiviser inn til seg selv. DNH har derfor skrevet til myndighetene om at det er et behov for en ny utredning av alternativ behandling som erstatning for den gamle politiske vedtatte utredningen som skjedde for 21 år siden (Aarbakke-utvalget NOU 1998).
Myndighetene har i stedet varslet nye regelendringer og innstramminger i lovverket, og det snakkes om å forby healing og alternativ behandling til barn. Så hvordan er det mulig å regulere healing og alternativ behandling uten et samarbeid? Er det ikke viktig at myndighetene også har kunnskap om healing og hvem klientene er i arbeid om lover og regler?
Det har vært flere «kanarifugler» som har varslet om en utvikling som ikke gagner folket. Kanarifuglene hadde en viktig rolle i gruvearbeidet da fuglene var de første til å merke om det oppsto dødelig gasslekkasje. Hvorfor er det ingen som bryr seg om at kanarifuglene har sluttet å kvitre»?
«I ei tid der «fake news» ser ut til å bre om seg, bør politikere være de første til å få frem faktabasert kunnskap», skrev arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kronikk i VG. Det er befolkningen som kjenner manglene på kroppen, de urimelige kravene og de merkeligste forslagene, som for eksempel forslaget om å pålegge massevaksinasjoner av befolkningen.

Paradoks om healing i loven
Loven om alternativ behandling av sykdom gjelder for healere. Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.
Paradokset er at healere ikke behandler sykdommer, men kanaliserer energi som virker forebyggende og helsefremmende. Dette perspektivet kan være forvirrende for mange å forholde seg til, særlig fordi loven er knyttet til alternativ behandling av sykdommer.
Healing er en av verdens eldste behandlingsformer og har blitt brukt i mange kulturer siden tidenes morgen. Det er en helhetlig og helsefremmende metode. Formålet med healing er å frigjøre blokkert energi. Dette er godt for immunforsvaret, det virker helsefremmende, er positivt for kroppen, psyken og opplevelsen av åndelig tilknytning.
Man trenger ikke å være syk for å oppsøke en healer. Healing er godt for å forebygge helseplager, fordi healing gir en dyp avspenning som setter i gang positive prosesser med kropp og sinn. Alle kan gå til en healer. Fortsatt er det slik at mange oppsøker en healer først etter at de har mottatt tradisjonell skolemedisinsk behandling fordi de ikke har fått de resultatene de ønsker eller fordi de ikke ønsker skolemedisinsk behandling.

Sikkerhet for pasienter
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling, samt å regulere tillatelsen til å utøve slik behandling. I loven står det:
«Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten. Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse».

«Myndighetene kan ikke ta fra mennesket integriteten ved å kunne helbrede seg selv.»

‒ Ingunn Brattlid, leder i DNH

Trygghet for klientene
Healing kan være et godt helsefremmende komplement til skolemedisinsk behandling. Myndighetene er opptatt av pasientsikkerhet, og dette er Det Norske Healerforbundet også veldig opptatt av. Å gå til en alternativ behandler som er medlem av en utøverorganisasjon er ment å kunne gi en trygghet for pasienten. Utøverorganisasjonen sikrer at healing oppfyller visse faglige og etiske krav. Samtidig sikrer et medlemskap i DNH at healeren får en ansvarsforsikring. Det vil si at dersom det skjer noe med klienten, dekker det utøverens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på pasienten. De healerne som står utenfor en organisasjon er hverken godkjent, forsikret eller fritatt fra å betale moms. Healeren har mye å vinne på å melde seg inn.
De healerne som står utenfor et forbund er mer sårbare, og det er fra klienter til denne gruppen klagene kommer. Jeg anbefaler alle healere til å melde seg inn i et forbund og ta VEKS-kurs. Fordelen for healeren med å bli godkjent er å kunne drive momsfritt. Healeren kan få faglig veiledning gjennom forbundet og dette kan oppleves trygt både for healer og klient.


Fagkrav til healere

VEKS-fag 50 timer (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnets lover og forskrifter) er obligatorisk kompetanse for healing-terapeuter som søker å bli godkjent healer og kvalifisere for registrering i «Register for alternative utøvere» i Brønnøysund. VEKS-fag samt medlemskap i en godkjent utøverorganisasjon dekker myndighetenes krav for å oppnå momsfritak. Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer og tilsvarende universitetsutdannelse er allerede VEKS-fag godkjente av Det Norske Healerforbundet (DNH). For healing-terapeuter med annen utdanningsbakgrunn kreves kurs i VEKS-fag. For spørsmål om godkjente VEKS-kurstilbydere, send en e-posttil post@healerforbundet.no

Hvordan finne en godkjent healer

For å søke etter registrerte og godkjente healere, kan man gå inn i Brønnøysundregisteret og finne «Registeret for utøvere av alternativ behandling».

Andre saker om healing av Ingunn Brattlid:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode