Skip to main content
Foto: Benjamin Haas/Shutterstock.com

Åpner for å bevise sjelens evige liv

Når en person er klinisk død, er det ifølge vestlig medisin umulig å sanse noe. Likevel forteller mange av de som våkner til live igjen om klare sanseinntrykk fra den korte tiden de var døde. Slike nær-døden opplevelser (NDO) åpner for bevis på sjelens liv etter døden, uavhengig av kroppen.

Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds   Foto: Frank Muller og Benjamin Haas/Shutterstock.com

Mange forteller om helt spesielle, livsforandrende opplevelser de hadde i en kort periode da de var hjernedøde eller bevisstløse. Dype og sterke minner av bevisste sanseinntrykk under en nesten-død, død eller svært krisepreget livstilstand kalles en nær-døden opplevelse (NDO).

Inntrykkene i NDO er subjektive, og det finnes ingen universell referanseramme. Ordene som brukes for å beskrive NDO varierer derfor mye og er avhengig av livssyn, religion og verdier. Men innholdet i NDO og virkningen på pasientene er den samme over hele verden på tvers av tid og kultur.

Typiske elementer i NDO er ut-av-kroppen opplevelser, reise gjennom en tunnel, tilbakeblikk over livet, forhåndsvisning av fremtiden, møte med avdøde venner, slektninger og religiøse skikkelser, syn av sterkt lys, sterke følelser av fred og kjærlighet og hjemreise til kroppen.
NDO kan skje i mange ulike situasjoner, som under hjertestans, koma, sjokk etter blodtap, dramatisk hjerneskade eller hjerneblødning, nesten-drukning, men også under alvorlige sykdommer som ikke er øyeblikkelig livstruende.

Lignende opplevelser kan skje i en uhelbredelig sykdomsfase, under depresjon og meditasjon, men også i situasjoner uten en åpenbar grunn. «Dødsfrykt-opplevelser» med identiske opplevelser som i NDO kan skje i situasjoner hvor døden synes uunngåelig, som i alvorlige trafikk- og klatreulykker.

Det spesielle ved NDO er at de er livsforandrende opplevelser man aldri glemmer. Ofte gir en NDO dyptgående endringer i personens verdier, holdninger til liv og død, samt forsterket intuitiv følsomhet, dypere følelse av ubetinget kjærlighet og ro, samt tap av dødsfrykt.

Et vanlig fenomen

I våre tider skjer nær-døden opplevelser stadig oftere på grunn av forbedret medisinsk teknologi som gir høyere overlevelsesrater. En spørreundersøkelse i USA fra 1992 antyder at rundt 13 millioner voksne amerikanere hadde hatt en NDO. Den gangen var det cirka 260 millioner innbyggere i USA, noe som betyr at nesten 5 prosent av befolkningen hadde hatt en NDO. En tysk undersøkelse i 2001 viste at 4 prosent av 2000 mennesker som ble spurt hadde hatt en NDO.

I en studie ledet av kardiolog Pim van Lommel i Nederland ble 344 pasienter intervjuet få dager etter at de hadde hatt hjertestans. Av disse rapporterte 18 prosent om en nær-døden opplevelse som gjorde så sterkt inntrykk at de kunne gjenfortelle den ordrett åtte år senere. De beskrev typiske NDO-elementer som ut-av-kroppen opplevelser, gjensyn med avdøde pårørende og syn av kraftig lys.

Les mer mer om studier av NDO og visjoner på dødsleiet her.

Ut-av-kroppen opplevelser

En NDO med en ut-av-kroppen opplevelse (UKO) er etterprøvbare sanseinntrykk fra en posisjon utenfor og ofte over kroppen. Det kan føles som å sveve bort eller bli dratt bort fra kroppen som en gammel kåpe. Under en UKO har man sin egen identitet inntakt med en helt klar bevissthet og med evne til å se, høre, føle og tenke som vanlig. Men man kan ikke uttrykke noe verbalt mens det skjer.

UKO-historier med vitner til stede er vitenskapelig viktig, fordi leger, sykepleiere og pårørende som var til stede mens pasienten var bevisstløs, kan bekrefte eller avkrefte meddelte sanseinntrykk. Mange pasienter har fortalt inngående og detaljrikt om hva de så og hørte mens de var bevisstløse. De har sanset ting de fysisk sett ikke hadde noen mulighet til, men vitner kan likevel bekrefte inntrykkene med faktiske forhold.

Når sanseinntrykk under en UKO kan bekreftes av vitner og sanne forhold, beviser det at opplevelsen ikke er hallusinasjon, psykose eller andre sanseinntrykk uten belegg i virkeligheten. Da beviser det også at en UKO ikke kan være en illusjon eller vrangforestilling, som innebærer uriktige vurderinger eller misvisende inntrykk av riktige sanseinntrykk.

Holografisk livsoversikt

En del av de om har hatt NDO forteller at de har fått et slags tredimensjonalt tilbakeblikk på livet sitt, en såkalt holografisk livsoversikt. Da har de fått en rask, men ofte svært detaljrik oversikt over mye av eller hele livshistorien sin i kronologisk rekkefølge.

For mange er det som å få se hele livet sitt blinke foran seg. De føler gjerne et intenst nærvær og får en ny oppfatning av ikke bare hver handling, men også hver tanke fra sitt eget liv. Ofte innser de at alt de gjør, tenker og sier danner et energifelt som påvirker dem selv og andre. Alt de har gjort og tenkt synes å være viktig og lagret i bevisstheten. Tid og sted synes å opphøre under en slik opplevelse. I etterkant kan de snakke i timevis om opplevelsen, som bare varte i 2-3 minutter. En pasient forteller:

«Hele livet mitt frem til nå ble plassert foran meg i et slags tredimensjonalt panoramabilde. Hver hendelse syntes å være fulgt av en bevissthet om godt og vondt, eller med en innsikt om årsak og virkning. Ikke bare oppfattet jeg alt fra min egen synsvinkel, men jeg forstod også tankene til alle involverte i hendelsen, som om jeg hadde deres tanker inne i meg. Det innebar at jeg ikke bare oppfattet hva jeg hadde gjort eller tenkt, men også hvordan det hadde påvirket andre, som om jeg så ting med altseende øyne.

Selv dine egne tanker er tilsynelatende ikke utvisket. Hele tiden under oversynet ble viktigheten av kjærlighet vektlagt. Jeg kan ikke si hvor lenge livsoversikten varte – kanskje var det lenge, for hvert eneste tema kom frem. Samtidig syntes det bare å vare en brøkdel av et sekund, for jeg mottok alt i samme øyeblikk. Tid og rom syntes ikke å eksistere. Jeg var alle steder samtidig. Noen ganger var oppmerksomheten min tiltrukket av noe, og da ville jeg være tilstede der.»

Enkelte NDO-vitner forteller også at de fikk en forhåndsvisning av livet med fremtidige bilder av personlige hendelser og generelle bilder om fremtiden. Også her forsvinner følelsen av tid og sted. Mange har hatt sterke møter med avdøde venner og slektninger under NDO. Vanligvis blir de gjenkjent på utseendet, mens kommunikasjonen skjer telepatisk. I enkelte tilfeller har folk opplevd å få kontakt med avdøde personers bevissthetsfelt. Her er et eksempel fra en annen pasient:

«Jeg hadde fin øyekontakt. De så på meg full av kjærlighet, og så betraktet jeg en stor del av min fremtid – omsorgen for mine barn, min kones uhelbredelige sykdom, omstendighetene jeg ville komme utfor i jobben og privat. Jeg betraktet det fullstendig, og fikk så følelsen av at jeg måtte bestemme meg nå – Jeg kan bli her, eller så må jeg gå tilbake, men jeg måtte bestemme meg nå.»

NDO-forskning i Holland

Kardiolog Pim van Lommel fra Nederland er kjent for sin forskning på NDO. Som følge av forskningen, mener han at vitenskapen må åpne opp for muligheten for at den menneskelige bevissthet ikke produseres i hjernen, men virker gjennom hjernen, omtrent som TV-signaler gjennom et TV-apparat.

Sammen med tre andre forskere publiserte han en studie om NDO i det anerkjente medisinske tidsskriftet «The Lancet» 15. desember 2001. Siden 1988 undersøkte de 344 pasienter som overlevde hjertestans og klinisk død. Av disse rapporterte 62 pasienter om NDO, altså 18 prosent.

Pasientene ble intervjuet få dager innen gjenopplivningen. De ble spurt om de husket noe fra da de var bevisstløse og hva de husket. Halvparten av de med NDO fortalte at de var bevisst på at de var døde. Nesten en tredjedel av dem sa at de reiste gjennom en tunnel, så et himmelsk landskap eller møtte avdøde slektninger. Omtrent en fjerdedel av NDO-pasientene hadde en ut-av-kroppen opplevelse, kommunikasjon med «lys» eller syn av farger. Rundt 13 prosent av dem så en holografisk livsoversikt og åtte prosent opplevde en slags grense.

Forskerne fant ingen fysiologiske, medisinske, psykologiske eller farmakologiske forklaringer på hvorfor de 62 pasientene fikk NDO. Varigheten av perioden de var klinisk død hadde ingenting å si for om de fikk NDO. Det utgjorde ingen forskjell hvis gjenopplivningen var komplisert eller hvis pasienten fikk ekstra mye elektrofysisk stimulering. Medisiner, dødsfrykt i forkant, forkunnskap om NDO, religion eller utdannelse hadde heller ingen betydning for hyppigheten av NDO.

Men NDO ble oftere rapportert av pasienter under 60 år, av pasienter som hadde mer enn én gjenopplivning i løpet av sitt sykehusopphold og av pasienter som hatt NDO tidligere. Pasienter med hukommelsessvikt som følge av en lang gjenopplivningsprosess rapporterte sjeldnere om NDO. God korttidshukommelse syntes å være essensielt for å kunne huske NDO. Overraskende nok fant forskerne ut at det var betydelig flere NDO-pasienter enn andre pasienter som døde innen 30 dager etter gjenopplivning – spesielt de som hadde en svært dyp opplevelse.

Mister dødsfrykt

To og åtte år etter den første NDO-studien utførte de nederlandske forskerne en oppfølgningsstudie med intervjuer av alle pasientene som hadde NDO under hjertestans. De sammenlignet NDO-pasientene med en gruppe pasienter som hadde overlevd hjertestans uten å ha hatt NDO. Formålet var å finne ut om holdningsendringer angående liv og død etter NDO var et resultat av NDO eller selve hjertestansen.

Forskerne fant betydelige forskjeller mellom pasientene med og uten NDO. Holdningsendringene hadde skjedd gradvis over flere år. Pasientene med NDO viste ingen dødsfrykt, men trodde sterkt på livet etter døden. Innsikten om hva som er viktig i livet hadde endret seg; de følte mer ubetinget kjærlighet for seg selv, for andre og for naturen. De forstod også mer om kosmiske lover, som at alt du gjør mot andre til slutt returneres til oss selv – hat og vold så vel som kjærlighet og medfølelse. Ofte viste de forsterket intuitiv følsomhet. De langvarige, livsforandende virkningene av en opplevelse som kun varte i få minutter var et overraskende og uventet funn for forskerne.

Vitenskapelig dilemma

Medisinsk teori har påstått at tanker og bevissthet er produsert av store grupper nerveceller. Hvordan kan man oppleve en klar og våken bevissthet utenfor kroppen når hjernen er død og ikke fungerer? Vitenskapelige NDO-studier presser grensene for gjeldende medisinsk og nevrofysiologisk lære om menneskets bevissthet og om forholdet mellom hjernen, vår bevissthet og hukommelse.

Fire studier om hjertestans og NDO ble utført med totalt 562 pasienter – én i USA, én i Nederland og to i England. De viser omtrent samme prosentandel NDO blant pasientene som i den nederlandske studien omtalt ovenfor. En kommentar fra den amerikanske studien er at ingen fysiologisk eller psykologisk modell i seg selv kan forklare alle de vanlige kjennetegnene på NDO. Det britiske studiet konkluderer med at så lenge vi tror den menneskelige bevissthet bare er en bieffekt av en funksjonell hjerne, er det umulig å finne en vitenskapelig forklaring på NDO.

Dersom NDO hadde en ren fysiologisk årsak, som oksygenmangel i hjernen, ville nesten alle pasienter med hjertestans fått NDO. I van Lommels studie var alle de 344 pasientene bevisstløse på grunn av oksygenmangel i hjernen som følge av hjertesvikt. Hvis oksygenmangel i hjernen var årsak til NDO, hvorfor skulle bare 18 prosent av pasientene rapportere om en NDO?

Det faktum at mennesker har klare og bevisste opplevelser når all hjerneaktivitet har stanset, er vanskelig å forsone med dagens medisinske oppfatning. Som et resultat av forskningen på NDO mener van Lommel at vi må diskutere den tradisjonelle oppfatningen om bevissthet og fysiologi. Gjeldende medisinsk oppfatning om at bevissthet og hukommelse er lokalisert i hjernen, er langt på vei en antagelse som egentlig aldri er vitenskapelig bevist.

Les mer mer om forskning på livet etter døden her

NDO kan fremkalles

Van Lommel er samtidig åpen for at nevrologiske prosesser spiller en liten rolle i NDO, fordi NDO-lignende opplevelser kan fremkalles gjennom elektrisk stimulering av enkelte deler i hjernebarken hos pasienter med epilepsi, de med høye karbondioksidnivåer (hypercarbia), ved hjerneslag eller ved hyperventilering etterfulgt av utpust som presser mot lukkede luftveier.

NDO-lignende opplevelser har også oppstått ved bruk av stoffer som sopp eller bedøvelsesmiddelet ketamin. Slike fremkalte opplevelser kan noen ganger forårsake en periode med bevisstløshet, men også ut-av-kroppen opplevelser, sansing av lyd, lys og glimtvise erindringer fra fortiden. Men disse erindringene består av oppstykkede og tilfeldige minner, og ikke den store livsoversikten som kan skje i NDO. De store endringsprosessene som skjer i NDO rapporteres sjelden etter fremkallede NDO-opplevelser.

Grunnlag for paradigmeskifte

Forskningsresultatene om NDE er viktig for å forstå forholdet mellom kropp og sinn. De viser at vi må stille spørsmål til det rent materialistiske paradigmet i vitenskapen, spesielt innen medisinsk og psykologisk forskning. Hvis flere leger, psykologer og sykepleiere setter seg inn i NDO-forskningen, kan det få avgjørende betydning for hvordan de behandler sine pasienter.

– Mennesker med NDO har vært mine største lærere. Alle mine samtaler med dem og mine dyptgående studier om fenomenet har forandret mitt syn på meningen med livet og døden. Man trenger ikke oppleve NDO selv for å endre sitt syn på liv og død, forteller van Lommel.

Han tror og håper at vitenskapelig forskning vil inkludere subjektive erfaringer angående bevisstheten, om hvordan mennesker er relatert til hverandre, naturen og vår truede planet.

– Vi trenger desperat et paradigmeskifte i vitenskapen. Fortsatt mangler vi svar på mye, og mange mysterier om bevisstheten, liv og død vil forbli ubesvart. For meg er vitenskap å stille spørsmål med et åpent sinn, og ikke være redd for å revurdere aksepterte, men ikke vitenskapelig beviste konsepter, som konseptet om at bevissthet og minner er et produkt av hjernen, sier forskeren.

Han har kommet til konklusjonen at mennesker skaper sin egen bevissthet, og at alt i livet stammer fra bevissthet. Han tror at bevissthet er universets opphav og grunnlaget for vår tilværelse.

– Vår bevissthet bestemmer hvordan vi opplever verden og hvordan livet vårt blir. Sinnet vårt kan skape himmel eller helvete for oss. For å kunne endre verden og måten vi lever på, må vi endre vår bevissthet, mener han. Derfor bør alle vise ansvarlighet for denne forandringen. Som Jimi Hendrix skrev i en sang: «Når kraften av kjærlighet overgår kjærligheten for makt, vil verden kjenne fred».

Kjennetegn på nær-døden opplevelse (NDO):     

 • Ut-av-kroppen opplevelse (UKO)
 • Holografisk livsoversikt med tilbakeblikk over livet
 • Forhåndsvisning av fremtiden
 • Møte med avdøde venner og slektninger
 • Møte med religiøse skikkelser
 • Reise gjennom en slags tunnel
 • Synet av sterkt lys
 • Sterke følelser av kjærlighet og fred
 • Hjemreise til kroppen
 • Dødsfrykt forsvinner

Gode nettsteder om NDO:

Bøker om NDO:

 • Life after Life (1975) av Dr. Raymond Moody
 • Return from Tomorrow (1978) av Dr. George Ritchie og Elizabeth Sherrill
 • Embraced by the Light (1992) av Betty Eadie
 • 90 Minutes in Heaven (2004) av Don Piper

Kjente personer som har hatt NDO:

 • Elizabeth Taylor
 • Sharon Stone
 • Jane Seymour
 • Peter Sellers
 • Robert Pastorelli
 • Laura Alden Kamm

Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode