Skip to main content

Spiritistisk behandling via sykehus i Brasil

Her går medisin og spiritisme hånd i hånd: Flere leger og helsearbeidere ved sykehus i Brasil spiritistiske metoder for å behandle pasienter, i tillegg til vanlig behandling. Arbeidet utføres på kveldstid og er helt frivillig og gratis for pasientene. Resultatene er overveiende positive, ifølge legen Andrei Moreira.

Den brasilianske legen Andrei Moreira var i Oslo for å fortelle om et over 30 år langt samarbeid mellom medisin, vitenskap og spiritisme i Brasil. Han arbeider som lege og medium på det offentlige spiritistiske psykiatriske sykehuset André Luiz i Belo Horizonte. Foredraget ble arrangert av den spiritistiske gruppen GEEAK Norge.

Ved sykehus i Brasil er det vanlig å tilby pasienter spiritistisk veiledning og behandling i tillegg til konvensjonell behandling. Den spiritistiske behandlingen er frivillig og gratis for pasientene. Det finnes rundt 55 medisinsk-spiritistiske foreninger i Brasil som tilbyr spiritistisk behandling i samarbeid med sykehus og leger. I tillegg har de over 50 spiritistiske psykiatriske sykehus.

Spiritisme vs. spiritualisme

Moreira begynner foredraget med å forklare forskjellen mellom spiritualisme og spiritisme. Spiritualisme omfatter all form for tro på mer enn den materielle verden og at mennesket er noe mer enn den fysiske kroppen. Alle som tror på dette, kan sies å ha en spiritualistisk tro, ifølge Moreira, så egentlig er alle religioner spiritualistiske.

Spiritismen er også spiritualistisk, men den betegner en mer spesifikk filosofi og praksis som ble skapt av franskmannen Allan Kardec på 1800-tallet. Spiritismen studerer forholdet mellom materien og det åndelige. Den baserer seg på ideen om reinkarnasjon, menneskets ånd som en guddommelig skapning og mediumitet (mediumskap), altså kommunikasjon mellom forskjellige virkelighetsplan. Mediumitet er ikke eksklusivt for spiritismen, da dette har blitt praktisert innen mange forskjellige religioner og filosofier i menneskets historie.

− Spiritismen har en spesifikk måte å forholde seg til og bruke mediumitet på. Den viser mediumitet som en menneskelig sensibilitet som benyttes til vårt felles beste. Det er en kapasitet som tjener til forståelse av guddommelige lover og en praksis som tjener menneskehetens utvikling og fremskritt, sier Moreira.

Allan Kardec

Innen spiritismen finnes det ikke forskjellige retninger, mens det finnes mange ulike forskjellige retninger innen spiritualisme. Spiritismen baserer seg på nedtegninger presentert av Allan Kardec fra Lyon i Franrike. Hans egentlige navn er Hyppolyte Léon Denizard Rivail.

Han var en anerkjent pedagog i sin tid. Hans vei til spiritismen begynte med studier av fenomenet «roterende bord», som var en populær fritidsaktivitet blant franskmenn på 1800-tallet.

− Folk samlet seg rundt bord og bordene løftet seg selv uten at noen berørte dem, til og helt opp i taket noen ganger. Dette er godt dokumentert av både franske og europeiske tidsskrifter fra den tiden, forteller legen.

Etter hvert laget de et alfabet på gulvet, og så skal bordbeina ha begynt å «sparke» borti forskjellige bokstaver på gulvet. Ord og setninger formet seg.

− Åndene annonserte seg selv. De fortalte at de var immaterielle skapninger som benyttet seg av spesielle energier fra noen tilstedeværende personer, som ble mikset med deres egne energier. De skapte en slags livssubstans som ble brukt til å løfte bord, sier Moreira. Fenomenet ble senere forklart i Medienes bok(1861) av Kardec.

− Det var ikke snakk om noe overnaturlig eller mirakuløst. Det er snakk om lover som hittil hadde vært ukjente for mennesket – loven om magnetisme og loven om fluider (væsker og gasser).

Åndene «formidlet» at bordet kunne erstattes med en person. Personer med spesiell sensibilitet ble gitt en blyant, og åndene skal ha begynt å bevege hånden slik som de kunne bevege bord. Dette var starten på psykografi, på norsk automatskrift. For de fleste var dette en fritidssyssel og underholdning, men for Kardec var det en åpning til en virkelighet som skulle studeres grundig.
Åndenes bok

− Kardec så at mange av beskjedene var klart overlegne de som kunne komme fra personene som var til stede i rommet. Han begynte å spørre åndene om ting han lurte på, og åndene svarte på spørsmålene med stor letthet. Han stilte også forskjellige medier det samme spørsmålet og sammenlignet svarene. Etter hvert så han en logikk som gjennomsyret alle svarene. Han så det som sin plikt å samle og organisere materialet som ble kommunisert. Han presenterte arbeidet i Åndenes bok 18. april 1857.

Boken inneholder 1019 spørsmål som skal ha blitt besvart av ånder og er spiritismens filosofiske, vitenskapelige og moralske base. Hver del av boken er senere videreutviklet av Kardec til egne verk.

− Spiritismen forklarer åndene som guddommelige skapninger som utvikler seg fra enkle og uvitende tilstander til stor perfeksjon. Utviklingen foregår gjennom mange inkarnasjoner. Ånden kommer inn i materien mange ganger og utviklingen er kontinuerlig. Litt etter litt våkner den guddommelige arven som ånden har i seg. Vi forstår mennesket som en udødelig ånd som er ansvarlig for sin egen skjebne og konstruerer sin egen historie, forklarer Moreira.

Spiritistisk-medisinsk tro

Når leger i det medisinsk-spiritistiske paradigmet ser på en persons manifestasjoner av helse og sykdom, ser de mye mer enn en fysisk kropp.

− Vi ser uttrykket av den udødelige sjelen i kroppen. Vi tar hensyn til alle de materielle aspektene, men vi må også ta med oss de spirituelle aspektene. Hvert menneske er herre over sin egen historie og kan skape sin egen helse og sin egen sykdom. Tankene våre kontrollerer kroppens prosesser, og tankene våre aktiverer og deaktiverer gener, sier Moreira.

Spiritistleger tror at vi lever flere liv, at vi har en åndelig forhistorie og lever ut konsekvensene av det som er gjort tidligere. De mener at fundamentale lover styrer vår moralske utvikling – for eksempel loven om aksjon og reaksjon, som er en lov om ansvar.

− Når den biologiske kroppen dør, tar den åndelige kroppen med seg et register fra den inkarnasjonen videre. Den åndelige kroppen blir en slags støpeform for kroppen i neste inkarnasjon, som gjør at alle inkarnasjoner er forbundet med hverandre. Den inkarnerte ånden lever etter effekten av det den har konstruert i seg selv siden fødselen. Man blir inkarnert med patologiske prosesser (sykdomsprosesser) som en konsekvens av den åndelige forhistorien, som en nødvendig læring eller prøvelse for å utvikle seg videre, forklarer Moreira.

Det medisinsk-spiritistiske paradigmet tolker sykdom som et signal fra kroppen som ber oss om å gjenopprette likevekt – likevekt i vår atferd, i moralske avgjørelser og i følelser.

− Vi tuner oss inn på den guddommelige verden, som kan oppsummeres i kjærlighetens lov. Derfor vil en profesjonell medisinsk-spiritistisk behandler ivareta alle disse aspektene, sier legen.

Behandlingsgrupper

Brasil har over 55 medisinsk-spiritistiske foreninger og nesten 700 profesjonelle medisinere er tilknyttet disse gruppene. Den medisinsk-spiritistiske foreningen som Moreira er leder av er den andre som ble startet i Brasil og hadde nylig 30-årsjubileum. De har aktiviteter hver eneste dag.

På mandager har de en behandlingsgruppe for par som har problemer med fertilitet. Hver tirsdag har de kreftpasienter, og på onsdager har de en gruppe for psykiatriske pasienter. På torsdager har de en intern gruppe som studerer medisin og spiritualitet. Fredager har de personer med rusavhengighet og andre typer avhengighet. På lørdager er det kurs om basale medisinsk-spiritistiske prinsipper, og to lørdager i måneden tilbys åndelig behandling. De har også åpne møter med foredrag, der de også gir behandlinger.

Hver gruppe har ukentlige møter med pasientene, og hver gruppe varer i ett til halvannet år. Under møtene er pasientene i ett rom og pasientenes familier er i et annet rom. Etter timen får pasientene energioverføring og fluidisert vann, som er energibehandlet vann.

− Når pasientene har gått, samles behandlerne for å diskutere kasuistikkene og tema for møtet. Vi avslutter med et mediumistisk møte som gir oppmerksomhet til de åndene som er involvert i hver pasient. Hver pasient tilbys også én-til-én-konsultasjoner hos psykolog og psykiater en gang i uken. Alt dette arbeidet er gratis, understreker Moreira.

Mental hygiene

Et viktig element i medisinsk-spiritistisk behandling er mental hygiene. Det går ut på å hjelpe pasientene til å se livet fra et annet perspektiv og fornye tro og forestillinger. Faste tema for alle gruppene er moral og oppførsel.

− Vi hjelper pasientene med å endre atferd som skaper sykdom til mønstre som skaper helse. Det er ikke vårt mål å forandre pasientens tro eller religion. Vi snakker ikke om religion. Det handler om å hjelpe pasienten til å få en ny filosofisk forestilling til livet – med religiøse konsekvenser.

− Vi jobber med de dypere følelsene, ikke religion. Vi forstår mennesket som en guddommelig skapning. Mennesker som er knyttet sammen i kjærlighet er mye mer religiøse enn religiøse personer som har mistet kontakt med kjærlighet. Vi fornyer mennesker og skaper likevekt i tanker, tale og følelser – det er det som resulterer i helse, forklarer legen.

Energioverføringer

Pasienter som mottar medisinsk-spiritistisk behandlinger i Brasil, får energioverføringer og fluidisert vann. Dette er energetiske behandlinger, der energi overføres fra en person til en annen.

− Vi forbinder vår energi med åndenes energi. Åndene er overalt, og de interagerer med oss ethvert øyeblikk. Gjennom bønn vil vi tiltrekke oss ånder og utvikle vår natur. De som er dedikert til menneskehetens beste, vil assosiere seg med oss for individets tilheling, forklarer Moreira.

De overfører også energier til vann som pasienten drikker etter energioverføringen eller tar med seg hjem for å drikke gjennom uken i medisinske doser. Det kalles fluidisert vann.

− Det er en utrolig bra medisin. Resultatet av denne energetiske fornyelsen er en dyp ro, en større forbindelse til seg selv, med bedre svar på behandling med medisiner, større åpenhet i intuisjonens kanaler og større krefter for å leve, sier legen.

Spiritistisk journal

Utenom behandlingsgruppene har de mediumistiske møter om åndene som er involvert hos hver pasient. Pasienter deltar på noen av møtene, hvor hver enkelt mottar energioverføring.

Her samles medier rundt et bord og skriver ned beskjeder til hver pasient. Når pasientene går fra rommet, vil informasjonen bli diskutert og de utformer en form for energioverføringsbehandling spesielt tilpasset pasientens problem. Informasjonen er konfidensiell og blir lagret i en slags spiritistisk journal. Pasientenes leger vil ha tilgang til denne journalen for å kunne vite hva pasienten og pasientens familie trenger.

En mening bak familier

Å jobbe med familien er veldig viktig i det medisinsk-spiritistiske paradigmet.

− Både i foreningen og på sykehuset er familien viktig. Familien vil også trenge å helbrede seg selv. Alle i familien trenger å åpne sin bevissthet og forståelse for situasjonen, sier Moreira.

Ingen familier er tilfeldig sammensatt, ifølge spiritister, for familier samler ånder som har en tiltrekning til hverandre. Både antipatier og sympatier fra tidligere liv kan skape tiltrekninger, med behov om felles arbeid i denne inkarnasjonen.

− I en familie hvor det finnes et individ som er sykt fra fødselen av, forstår vi at familien er medansvarlig. De er integrert i en prosess av felles regenerasjon, som gjør at vi nærmer oss både individet og familien og vi får en indre re-utdannelse, sier Moreira. Han understreker at dette gir en unik mulighet for åndelig vekst.

Ofre fra tidligere liv

Et av formålene med de mediumistiske møtene er å ivareta, lytte til og hjelpe de åndene som er «tilknyttet» pasientene.

− Åndene blir hjulpet, reddet, orientert og veiledet. Når det er mulig, vil de veldig ofte koble seg fra pasienten og løse opp bindingen. Den åndelige tilknytningen handler om syntoni, sier Moreira. Ordet brukes i fysikk og betyr «felles svingningstid».

− Mange av åndene som er knyttet til oss, kan være ånder som har vært våre ofre fra tidligere, som nå er her for å kreve tilbake det vi gjorde mot dem. Derfor imøtekommer vi disse åndene og viser dem at ingen trenger å gjøre seg til rettferdighetsaktører. Rettferdighetens lov er klar – de som skylder, må ta ansvar for det de har gjort i dag og i morgen. Og de som fortjener mottar, sier legen.

Hvis ånden fortsetter å dømme det personen gjorde mot dem, vil det bli som å leve i et fengsel, og de forlenger sine egne lidelser. Derfor tar de imot disse åndene, hører på deres historier og veileder dem i en ny retning.

− Det har en stor effekt. For når man klarer å knytte opp disse bindingene, så vil individet kunne bli friere i følelser, tanker og handling. Personen vil få mulighet til å forbedre sin egen helse. Men hvis en ånd er fjernet bort fra en person som ikke vil fornye seg, vil personen tiltrekke seg andre ånder. For våre tanker og følelser er som antenner som sender ut og tar imot bølger hele tiden. Formålet med denne behandlingen er mer å behandle åndene enn selve personen. Personene behandles gjennom den moralske fornyelsen, forklarer Moreira.

Ingen evig pine

Spiritister tror ikke at noen ånder er fordømt til evig ondskap, som demoner i kristne tradisjoner.

− Vi forstår at det er ånder som er forbigående knyttet til det onde – veldig mange på grunn av smerter de har opplevd, andre på grunn av opprør. Alle er Guds barn slik som oss. De er med i de samme guddommelige mål som oss alle. De er verdige oppmersomhet akkurat slik som oss, sier Moreira.

Positive resultater

Resultatene fra den spirtistisk-medisinske praksisen er ifølge Moreira overveiende positive, både ved psykiske og fysiske sykdomstilstander, og for økt livskvalitet og livsglede.

− Pasienter kommer seg ut av kriser raskere. Innleggelser blir forkortet. Pasientene har mindre tilbakefall av sin sykdom og symptomer. De får betydelig bedret bevissthet om hvilke prosesser som ligger bak deres egen sykdom, sier legen.

− De som ikke hadde effekt av medisinering, begynner å svare på medisiner. Det er betydelig bedring av livskvalitet og velvære. Man oppnår helse som er mer fundamental og vedvarende. Mange reorienterer seg radikalt i livene sine. Dette ser vi i alle gruppene.

Den største gruppen deres er avhengighetsgruppen, både for rusavhengighet og emosjonell eller affektiv avhengighet. Her har de 70 pasienter hver uke som har vist en stor forbedring i sine tvangstanker og tvangshandlinger.

Kreft

− Kreftpasienter får signifikant reduksjon av bivirkninger av cellegift og stråling gjennom den magnetiske behandlingen. Personen vil tåle kreftbehandlingen med mye større balanse, sier Moreira.

Om kreft sier han at det ikke er noen ånder som er tilknyttet personen som forårsaker sykdommen. I stedet er kreft forbundet med de virkelige behovene til en person, forklarer han.

− En person med kreft vil ha ånder knyttet til seg som er i frekvens med tanker og følelser denne personen har. Det er ikke en sykdom som er forårsaket av en åndelig besettelse.

Stor bedring i psykiatri

Den psykiatriske gruppen har personer med psykose og schizofreni. Her hadde de håp om en bedring, men de forventet ikke en stor bedring.

− Vi tok feil. Dette var en av gruppene som ble betydelig bedre. Vi ble veldig overrasket.

Et vakkert eksempel er en ung mann med alvorlig schizofreni, som ikke kommuniserte, var apatisk og distansert fra gruppen. Likevel aksepterte han å delta.

− Ingen er tvunget til å delta. Vi jobber bare med dem som selv ønsker det. Å ønske å bli behandlet er det første skrittet til helbredelse, sier Moreira.

Den unge mannen deltok i behandling i halvannet år.

− Vi møtte mange mange ånder tilknyttet denne mannen. De var forbundet til en fortid med kollektive kriminelle handlinger. Til stede i hans psyke var det mange ofre og et stort nag, sier legen.

Hver uke gjorde de energioverføringer og gav ham fluidisert vann. Litt etter litt begynte han å vise signifikant bedring. Den dagen de avsluttet gruppen, bad han om å få ordet. Han snakket på vegne av pasientene og sa: «Tusen takk. Nå har jeg en mening i livet mitt. Nå har jeg lært at jeg er i stand til å ha en retning på mine anstrengelser.»

− Han snakket med stor ro rundt sin situasjon. Han komponerer musikk og er veldig intelligent. Han har vunnet priser i matematikk. Hans far, som er musiker, spilte en vakker sang som handler om oppvåkning for mennesket, forteller Moreira.

− Han fortsetter, ser oss i øynene, smiler og interagerer med mindre symptomer. Vi ser en enorm bedring av livskvalitet og interaksjon med andre mennesker. Det er vårt formål – at de blir mer bevisst på seg selv, blir mer autonome, mer våkne åndelig sett og friere til å ta sine egne avgjørelser med bevissthet og ansvar. I alle gruppene ser vi at dette skjer.

Andrei Moreira

Andrei Moreira er utdannet lege ved Det føderale universitetet i Minas Gerais i  Brasil. Han har også spesialisert seg innen homeopati. Moreira har vært president i den Medisinsk-Spiritistiske Foreningen i Minas Gerais siden 2007. Fra 2008 til 2012 jobbet han som lærer på kurset Integrert fokus på helse ved Det medisinske fakultet, Universidade de Alfenas i Belo Horizonte.

Videre har han utdannelse innen familiekonstellasjoner på Bert Hellinger Institutt i Brasil. Han arbeider som lege og medium på det offentlige spiritistiske psykiatriske sykehuset André Luiz i Belo Horizonte. Som internasjonal spiritistisk foredragsholder er han ofte på reiser i Brasil, Europa og USA, der han holder foredrag om medisin, healing, selvhealing, relasjoner og seksualitet. Han har skrevet fire bøker, blant annet en om homoseksualitet i lys av spiritisme og en om healing og selvhealing i et medisinsk-spiritistisk perspektiv.

Medisinsk-spiritisme i Brasil:

Den medisinsk-spiritistiske foreningen i Minas Gerais i Brasil (AMEMG) er en organisasjon som i over 30 år har samlet helsepersonell for å danne en allianse mellom helse, medisinsk vitenskap, spiritualitet og spiritisme.

Samarbeidet inkluderer behandling av grupper innen blant annet kreft, psykiatri, allmennmedisin, rusmisbruk, emosjonelle problemer og spørsmål rundt seksualitet. Alt arbeid er frivillig og utføres gratis. Målet med behandlingen er helhetlig å fremme helsen, som inkluderer kropp og sjel. Behandlingen ser pasientene i lys av spiritismen, som sier at mennesker er udødelige ånder og reinkarnasjon er en virkelighet vi bør forholde oss til også i dette livet.

Mer om spiritisme:

GEEAK Norge: Geeaknorge.comHer kan du laste ned bøker av Allan Kardec på engelsk. Det er gratis.


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode